Charakteristika
Zpracované oblasti
Účetnictví
Dodavatelé
Vydané faktury
Saldo odběratelů
Zaúčtování vydaných faktur
Odbyt
Proforma fakturace
Banka
Pokladna
Valutová pokladna
Podrozvahová evidence
Software
Personalistika a mzdy
HaNI majetek
Drobný HaNI majetek
Leasing - stroje a zařízení
Leasing - budovy
Hlášení o DPH
Sklad materiálu
Sklad výrobků
Sklad zboží
Výdejna
Výrobní zakázky
Technologické postupy
Kalkulace a plán
Operace výroby
Úkolové listy
Kusovníky stolárna
Management
Kancelář
Číselníky
Nastavení a údržba
Download
Icony

Created by JVK Software

ÚČETNICTVÍ

   Subsystém ÚČETNICTVÍ je integrující částí systému RIFIS® . V modulu se integrují data ze všech oblastí systému, kde vznikají účetní doklady. Uvedené doklady se při měsíční uzávěrce zcela automaticky, bez jakéhokoliv vnějšího importu dat sehrají a zaktualizují zůstatky hlavní účetní knihy, vytvoří obratovou předvahu a uloží se do účetního archivu. Výpočet měsíční uzávěrky lze provádět opakovaně až do prohlášení uzávěrky za konečnou. V tomto okamžiku jsou převedeny konečné zůstatky účtů jednoho měsíce na počáteční stavy měsíce následujícího. Konečné měsíční uzávěrky lze kdykoliv v rámci účetního roku vrátit, změnit doklady a provést jejich opětovný výpočet. Roční uzávěrka se všemi převody na účtech (uzávěrkové účty) se provádí zcela automaticky i s tiskem požadovaných uzávěrkových sestav a podkladů.
   Struktura hlavních účetních knih umožňuje okamžité získávání aktuálních informací o stavech a pohybech na účtech v požadovaném členění (střediska, zakázky, výkony) za jakékoliv účetní období i z minulých let. Výstupy umožňují získat hospodářské výsledky, výkazy, rozbory knih, karty účtů. K analýzám a k rozborům ekonomických ukazatelů jsou určeny i generované sestavy z oblasti hlavní účetní knihy, zakázek, vývoje účtů v pohledu porovnání jednotlivých roků, plánu nákladů a výnosů.
   Účtování všeobecnýh účetních dokladů využívá nadefinovaných, pravidelně se opakujících účetních předpisů (mzdy, platby daní atd.), dále umožňuje párování sald dodavatelů a odběratelů.


DODAVATELÉ

   Subsystém DODAVATELÉ umožňuje evidovat všechny přijaté faktury, dobropisy a storna, umožňuje pracovat s jejich úhradami, tisknout uznání dluhu a sledovat saldokonto a stav závazků, evidovat daňové doklady. Dále Vám umožňuje účtovat přijaté faktury včetně DPH, kdy účetní doklad je vždy nastaven k účtování dle účetní souvztažnosti. Přímo ze subsystému lze tisknout hromadný příkaz k úhradě na základě vybraných neuhrazených faktur a je umožněno provádět i částečné úhrady. Subsystém obsahuje i podrobný číselník dodavatelů s možností zobrazení salda jednotlivých dodavatelů.
   Nastavením parametru lze přijímat i zahraniční faktury. U zahraničních faktur se eviduje jejich kurz kterým se přepočítává fakturační hodnota pro zaúčtování v Kč.


Začátek stránky VYDANÉ FAKTURY

   Subsystém FAKTURACE umožňuje vystavování faktur, dobropisů, storen a zálohových faktur odběratelům. Fakturace také dává možnost získat sestavy od denních, měsíčních přehledů až po rozborové sestavy typu prodejnosti výrobků a realizace fakturace.
   Po nastavení parametru lze vystavovat i zahraniční faktury a to s anglickým nebo německým textem. U zahraničních faktur se eviduje jejich kurz kterým se přepočítává fakturační hodnota pro zaúčtování v Kč.
   Subsystém FAKTURACE je určen jako hlavní fakturační místo a zároveň také jako integrační prvek všech fakturačních míst organizace. Subsystém je možné ovlivnit velkým množstvím parametrů s možností několika tvarů číselných řad faktur. Systém RIFIS® umožňuje vystavovat faktury z několika fakturačních míst. Všechny faktury vystavené mimo hlavní agendu fakturace se v sestavách tohoto subsystému projeví.


Začátek stránky SALDO ODBĚRATELŮ

   Subsystém SALDO ODBĚRATELŮ monitoruje vystavené faktury odběratelům a stav jejich uhrazení. Disponuje obsáhlým množstvím rozborových sestav a přehledem stavu uhrazení jednotlivých faktur. Pro aktuální přehled sald je nutné pravidelné nahrávání úhrad faktur v subsystémech BANKY, POKLADNY a VALUTOVÉ POKLADNY.    V závislosti na datu splatnosti a úhrady vystavených faktur se upomínky a penalizační faktury vystavují zcela automaticky.
   Penalizační faktury jsou rozděleny dle schválených zákonů do následujících tří okruhů:
    - Poplatek z prodlení
        Dle hospodářského zákona s účinností od 1. 1. 1992, se počítá 0,05% za každý den prodlení.
    - Úrok den
        Dle Obchodního zákoníku s účinností od 1. 1. 1992, se počítá procento smluvního úroku za každý den prodlení.
        Smluvní rok musíte zadat již při vystavování faktury odběrateli.
    - Úrok rok
        Dle Obchodního zákoníku s účinností od 1. 1. 1992, se počítá uživatelem zadané procento ročního úroku, přičemž toto procento je shodné s výší bankovního sektoru.
Systém sám pozná jaký typ penalizační faktury má vytisknout. Texty k penalizačním fakturám si nadefinujte dle své potřeby v menu Údržba/Formuláře.
Subsystém Vám umožňuje tisknout sestavy o okamžitém stavu vydaných upomínek a penalizačních faktur, o stavu uhrazení a pohledávek.


Začátek stránky ZAÚČTOVÁNÍ VYDANÝCH FAKTUR

   Subsystém ZAÚČTOVÁNÍ VYDANÝCH FAKTUR je určen k zaúčtování vydaných faktur ze všech agend umožňujících vystavení faktury. V případě, že se účtuje automaticky na základě účetních souvztažností, je zde možnost změny účtování vydané faktury. Systém umožňuje tisk účetních dokladů a rozbory dle účetních položek a případně zakázek a výkonů.


Začátek stránky PROFORMA FAKTURACE

   PROFORMA FAKTURACE umožňuje vystavit faktury odběratelům, které nevstoupí do salda odběratelů, neúčtuje se o nich, nevstupují do evidence běžných faktur. Jedná se tedy o předběžnou fakturu.
   Faktury jsou číslovány zcela samostatnou číselnou řadou.


Začátek stránky ODBYT

   V agendě ODBYT se vystavují kupní smlouvy s odběrateli s návazností na expediční příkazy, dodací listy a fakturaci. Na jednu kupní smlouvu je možné vystavit více expedičních příkazů, dodacích listů a faktur. Je tedy možné provádět plnění kupní smlouvy etapově. Dále je zde možné vystavovat sběrné dodací listy (např. využití pro pekárny) tzn., že za daný časový úsek (např. týden) lze každý den doplňovat dodané zboží a na konci časového úseku provést fakturaci sběrného dodacího listu.
   Pro přehled o odbytu výrobků lze tisknout sestavy deník kupních smluv, realizace kupních smluv, plán plnění obchodních výkonů, deník expedičních příkazů a další.


Začátek stránky VZÁJEMNÉ VYROVNÁNÍ

   Subsystém VZÁJEMNÉ VYROVNÁNÍ umožňuje provádět automatický výběr přijatých a vydaných faktur ke vzájemnému vyrovnání. Výběr je prováděn na základě shodnosti IČO v závazcích a pohledávkách.


Začátek stránky BANKA

   BANKA je důležitým zpracovatelem finančních toků firmy. Umožňuje Vám kompletní práci s bankovními účty, tzn. účtování bankovních výpisů, párování a kontrolu úhrad vydaných a přijatých faktur, provedení účetní uzávěrky za danou oblast, vystavení obecných platebních příkazů, jejich archivaci i zpracování příkazů pomocí ABO (elektronická výměna informací s bankou).
   Subsystém pracuje samostatně až s 99 bankovními účty. Pokud používáte více bankovních účtů, systém si před spuštěním agendy vyžádá výběr konkrétního účtu. S vybraným účtem pracujete zcela nezávisle na ostatních účtech do další změny BÚ, protože každý účet má své vlastní nastavení parametrů.


Začátek stránky POKLADNA

   Subsystém POKLADNA je určena k práci s pokladnami společnosti, včetně evidence DPH a provádění úhrad pohledávek a závazků v hotovosti. Umožňuje tisk pokladních i daňových dokladů, sestavení mincovky vybrané pokladny a zpracování účetní uzávěrky za danou oblast.
   Umožňuje pracovat až s 99 pokladnami, které se definují v agendě Číselníky. Při práci s více pokladnami si před spuštěním agendy systém vyžádá zadání konkrétní pokladny. Jednotlivé pokladny se navzájem neovlivňují vzhledem k tomu, že každá nadefinovaná pokladna používá své vlastní parametry.


Začátek stránky VALUTOVÁ POKLADNA

   Subsystém VALUTOVÁ POKLADNA slouží k práci s valutovými pokladnami společnosti včetně provádění úhrad pohledávek a závazků v hotovosti. Umožňuje tisk pokladních dokladů, sestavení mincovky vybrané pokladny a zpracování účetní uzávěrky za danou oblast.
   Systém pracuje až s 99 pokladnami, které se definují v agendě Číselníky. Při práci s více pokladnami si před spuštěním agendy systém vyžádá zadání konkrétní pokladny. Jednotlivé pokladny se navzájem neovlivňují vzhledem k tomu, že každá nadefinovaná pokladna používá své vlastní parametry. Každá valutová pokladna je vedena samostatně pro jednu peněžní měnu, přičemž je umožněno vést několik pokladen se stejnou měnou.


Začátek stránky PODROZVAHOVÁ EVIDENCE

   Subsystém OBECNÁ PODROZVAHOVÁ EVIDENCE je určena k vedení majetkových účtů. Účtuje se pouze jednostranným účtováním a používá se plně devítimístné číslo účtu. Při účtování se postupuje shodným způsobem jako při podvojném účtování a rovněž sestavy i rozbory jsou shodné.


Začátek stránky SOFTWARE

   Základní náplní a funkcí modulu SOFTWARE je evidence licencí software organizace. Umožňuje veškeré sledování a evidenci licencí pořízeného software, na kterých počítačích je nainstalován, jaká dokumentace k software byla dodána a kde je uložena. Další funkcí je podrobná evidence všech používaných počítačů, jejich konfigurace a opět související dokumentace.


Začátek stránky PERSONALISTIKA A MZDY

   Modul PERSONALISTIKA A MZDY pokrývá celou oblast personalistiky, evidenci pracovníků, pracovních poměrů jednotlivých pracovníků a oblast vlastní mzdové problematiky. Mzdová část zpracovává mzdy jak pro malé organizace do 25 zaměstnanců, tak mzdy pro velké organizace. Mzdy lze zpracovávat s možností zařazení do zakázek na kterých pracovníci prováděly výkony.
   Základem modulu je personální oblast, která zajišťuje kompletní podklady o pracovníkovi, tzn. pracovní poměry v organizaci, osobní údaje, údaje o rodinných příslušnících, pracovním i platovém zařazení pracovníka, sociálním a zdravotním pojištění a mnoho dalších dat. K pořízení rozhodujících personálních údajů o pracovníkovi se využívá soustavy číselníků, které umožní zajištění jednotnosti pořizovaných údajů.
   Mzdová oblast se zabývá vlastními podklady pro výpočet mezd a výpočtem mezd. Všechny funkce a algoritmy vždy odpovídají současné právní úpravě. Podkladem pro výpočet mezd jsou mzdové složky dlouhodobě definované pro každého pracovníka, ale i složky pro konkrétní mzdu. Dále jsou pracovníkům zadávány absence, srážky, cestovní příkazy k vyúčtování a úkolové lístky. Při samotném generování výplatního lístku dochází ke kontrole zadaných údajů, k vlastnímu výpočtu mezd a jejich následnému zaúčtování. Vypočtené mzdy lze pracovníkovi vyplácet hotově, složenkou, ale i elektronickou cestou přímo do banky nebo vytisknout příkaz k úhradě.
   Z modulu je možné provádět velké množství tisků, rozborů z měsíčních i ročních dat. Jedná se hlavně o výplatní lístky, mzdové listy, formuláře pro sociální úřad a zdravotní pojišťovny, výkazy, potvrzení příjmu, odvody, sledování dovolené, absence rozbory z mezd a personalistiky atd.


Začátek stránky HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK

   Modul HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO INVESTIČNÍHO MAJETKU umožňuje vedení karet jednotlivého majetku s odděleným výpočtem a sledováním účetních a daňových odpisů. Účetní odpisy se každý měsíc dle účetních souvztažností automaticky účtují. Jednotlivé účetní zápisy (např. o zařazení, vyřazení hmotného a nehmotného investičního majetku atd.) lze změnit dle vlastního uvážení. S daňovými odpisy se pracuje na konci roku při zpracování daňového hlášení o dani z příjmu. Účetní i daňové odpisy jsou vždy vypočítány na celou dobu odpisu, takže lze kdykoliv zobrazovat plán odpisů s pohledem do budoucna. V subsystému lze využít průběžné sledování zhodnocení majetku s možností pozdějšího rozhodnutí o převedení tohoto zhodnocení přímo do nákladů.
   Změny které proběhnou v průběhu evidence majetku jsou vždy archivovány pro možný pozdější rozbor pohybů. Stejným způsobem jsou archivovány účetní zápisy zaúčtování jednotlivých odpisů majetku.
   V tiskových sestavách jsou zastoupeny inventární seznamy v podrobném členění, přehled dle skupin, středisek, pracovišť, inventárních čísel, názvů, rekapitulace ... Dále lze zobrazit přírustky, úbytky a sledovat pohyby na jednotlivých kartách.


Začátek stránky DROBNÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK

   Subsystém DH a NIM pracuje na úrovni operativní evidence. Vede jednotlivě karty pro každý drobný majetek s úplnými základními údaji (inventární číslo, skupina, umístění, středisko atd.). Množství karet a velikost archivu jsou plně závislé na kapacitě disku počítače, na němž je program instalován.
   V tiskových výstupech jsou zastoupeny inventární seznamy v podrobném členění, přehled dle skupin, středisek, pracovišť, osobních čísel pracovníků, kterým byl majetek svěřen, inventárních čísel, názvů...


Začátek stránky LEASING - STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

   Program LEASING STROJŮ A ZAŘÍZENÍ je určen pro kompletní vedení leasingové agendy strojů a zařízení leasingových společností s úplným provázáním na podvojné účetnictví, tzn. že všechny smlouvy, které jsou vystaveny a je o nich účtováno (časové rozlišení, odpisy, splátky), jsou automaticky zpracovány při výpočtu účetní uzávěrky. Také faktury na jednotlivé splátky jsou automaticky přesunuty do salda odběratelů, kde jsou sledovány jejich úhrady, případně vystaveny upomínky na nezaplacené splátky či vystaveny poplatky z prodlení za opožděnou platbu.
   Na jednotlivé splátky se fyzicky netisknou žádné faktury, jelikož nájemce provádí úhradu splátek na základě splátkového kalendáře. Současně s vnitřním "vyfakturováním" jednotlivých splátek je provedena aktualizace DPH pro tyto splátky. Sestavy a DPH si můžete vytisknout přímo v agendě leasingu nebo také v agendě Hlášení o DPH.
   Systém umožňuje přenášení vystavených leasingových smluv z podřízených jednotek ke sledování a účtování v hlavním sídle společnosti, tedy podporuje strukturu společnosti využívající odloučených středisek, dealerů a prodejců.


Začátek stránky LEASING - BUDOVY

   Program LEASING BUDOV je určen pro kompletní vedení leasingové agendy budov leasingových společností. Leasing budov je oddělen od leasingu strojů a zařízení z důvodu jiného způsobu danění a výpočtu odpisů a časového rozlišení. Leasing je plně provázán na podvojné účetnictví, tzn. že všechny smlouvy, které jsou vystaveny a je o nich účtováno (časové rozlišení, odpisy, splátky), jsou automaticky zpracovány při výpočtu účetní uzávěrky. Také faktury na jednotlivé splátky jsou automaticky přesunuty do salda odběratelů, kde jsou sledovány jejich úhrady, případně vystaveny upomínky na nezaplacené splátky či vystaveny poplatky z prodlení za opožděnou platbu.
   Na jednotlivé splátky se fyzicky netisknou žádné faktury, jelikož nájemce provádí úhradu splátek na základě splátkového kalendáře. Současně s vnitřním "vyfakturováním" jednotlivých splátek je provedena aktualizace DPH pro tyto splátky. Sestavy a DPH si můžete vytisknout přímo v agendě leasingu nebo také v agendě Hlášení o DPH.
   Systém umožňuje přenášení vystavených leasingových smluv z podřízených jednotek ke sledování a účtování v hlavním sídle společnosti, tedy podporuje strukturu společnosti využívající odloučených středisek, dealerů a prodejců.


Začátek stránky DPH

   Subsystém provádí souhrnné zpracování daňových dokladů ze všech agend, ve kterých vznikají, do daňových sestav předepsaných zákonem o DPH. Lze tímto získat přehledné sestavy pro kontrolu finančním úřadem a zároveň slouží jako podklad pro hlášení o DPH. Subsystém zpracovává kompletní daňové hlášení.


Začátek stránky SKLAD MATERIÁLU

   Subsystém SKLAD MATERIÁLU umožňuje vedení přehledné evidence až 999 skladů, pohyb na skladech, inventury, přecenění a atd. Ze skladu materiálu se nefakturuje, pouze se vystavuje prodejka a dodací list.
   Při spuštění skladu se vždy vybírá číslo skladu, se kterým je požadováno pracovat, a všechny akce, které následují, se vždy vztahují pouze k tomuto vybranému skladu. Každý sklad se řídí svými vlastními parametry. Vybrané typy sestav můžete vytisknout z jednoho skladu současně se všemi sklady v rámci jedné sestavy.
   Skladové doklady se účtují automaticky. Každá skladová položka je samostatně účtována dle nastavených souvztažností jednotlivých pohybů. Za každým účetním obdobím se provádí účetní uzávěrka, kterou lze opakovat i vracet se zpětně v období. Účetní uzávěrku je možné zpracovat v rámci jednoho skladu za všechny sklady současně.
   Sklady je umožněno vést v jedné ze tří metod a to v závislosti na způsobu účtování:
     1. Metoda pevných cen - tato metoda umožňuje vedení skladu ve vnitropodnikových cenách. Tzn. že si můžete stanovit vnitropodnikové ceny materiálu. Cenové rozdíly se účtují již při příjmu jako rozdíl mezi nákupní a pevnou cenou.
     2. Metoda váženého průměru - metoda spočívá v přepočítávání ceny váženým průměrem při každém příjmu na sklad tzn. i příjem vratkou. Neprůměruje se storno příjemky, vratky a storno prodejky či výdejky. Průměruje se při každém příjmu vratce a převodce (převodka příjem na sklad).
     3. FIFO metoda - znamená vedení skladu v pořadí příjmu na sklad - první dovnitř, první ven.
   Před prvním spuštěním subsystému je potřeba nastavit v "Centrálních číselnících" základní parametry pro jednotlivé sklady, a to:
  - číslo skladu
  - středisko
  - název skladu
  - účet SU+AN+STŘ
  - datum poslední inventury
  - metoda vedení skladu - pevné ceny
    - vážený průměr
    - FIFO
  - účet cenových rozdílů  
  - zda automaticky účtovat skladové doklady
  - pořadové číslo: - příjemky
    - výdejky
    - převodky
    - vratky
    - prodejky
    - storna
Začátek stránky SKLAD VÝROBKŮ

   Subsystém SKLAD VÝROBKŮ umožňuje vedení přehledné evidence až 999 skladů, pohyb na skladech, inventury, vystavení a evidenci prodejek, dodacích listů a faktur. Na základě vystavených prodejek se tisknou faktury, které jsou po vystavení přeneseny do salda odběratelů a fakturace.
   Při spuštění skladu se vždy vybírá číslo skladu, se kterým je požadováno pracovat, a všechny akce, které následují, se vždy vztahují pouze k tomuto vybranému skladu. Každý sklad se řídí svými vlastními parametry. Vybrané typy sestav můžete vytisknout z jednoho skladu současně se všemi sklady v rámci jedné sestavy.
   Skladové doklady se účtují automaticky. Každá skladová položka je samostatně účtována dle nastavených souvztažností jednotlivých pohybů. Za každým účetním obdobím se provádí účetní uzávěrka, kterou lze opakovat i vracet se zpětně v období. Účetní uzávěrku je možné zpracovat v rámci jednoho skladu za všechny sklady současně.
   Sklady je umožněno vést v jedné ze tří metod a to v závislosti na způsobu účtování:
     1. Metoda pevných cen - tato metoda umožňuje vedení skladu ve vnitropodnikových cenách. Tzn. že si můžete stanovit vnitropodnikové ceny výrobků. Tato metoda je nejobvyklejší metodou vedení skladu.
     2. Metoda váženého průměru - metoda spočívá v přepočítávání ceny váženým průměrem při každém příjmu na sklad tzn. i příjem vratkou. Neprůměruje se storno příjemky, vratky a storno prodejky či výdejky. Průměruje se při každém příjmu příjemkou, vratkou a převodkou (příjem na sklad).
     3. FIFO metoda - znamená evidenci všech cen výrobků a jejich vydávání formou první dovnitř, první ven.
   Před prvním spuštěním subsystému je potřeba nastavit v "Centrálních číselnících" základní parametry pro jednotlivé sklady, a to:
  - číslo skladu
  - středisko
  - název skladu
  - účet SU+AN+STŘ
  - datum poslední inventury
  - metoda vedení skladu - pevné ceny
    - vážený průměr
    - FIFO
  - účet cenových rozdílů
  - zda automaticky účtovat skladové doklady
  - pořadové číslo: - příjemky
    - výdejky
    - převodky
    - vratky
    - prodejky
    - storna
Začátek stránky SKLAD ZBOŽÍ

   Subsystém SKLAD ZBOŽÍ umožňuje vedení přehledné evidence až 999 skladů, pohyb na skladech, inventury, vystavení a evidenci prodejek, dodacích listů a faktur. Na základě vystavených prodejek se tisknou faktury, které jsou po vystavení přeneseny do salda odběratelů a fakturace.
   Při spuštění skladu se vždy vybírá číslo skladu se kterým je požadováno pracovat, a všechny akce, které následují, se vždy vztahují pouze k tomuto vybranému skladu. Každý sklad se řídí svými vlastními parametry. Vybrané typy sestav můžete vytisknout z jednoho skladu současně se všemi sklady v rámci jedné sestavy.
   Skladové doklady se účtují automaticky. Každá skladová položka je samostatně účtována dle nastavených souvztažností jednotlivých pohybů. Za každým účetním obdobím se provádí účetní úzávěrka, kterou lze opakovat i vracet se zpětně v období. Účetní uzávěrku je možné zpracovat v rámci jednoho skladu za všechny sklady současně.
   Sklady je umožněno vést v jedné ze tří metod a to v závislosti na způsobu účtování:
     1. Metoda pevných cen - tato metoda umožňuje vedení skladu ve vnitropodnikových cenách. Tzn. že si můžete stanovit vnitropodnikové ceny výrobků. Tato metoda je nejobvyklejší metodou vedení skladu.
     2. Metoda váženého průměru - metoda spočívá v přepočítávání ceny váženým průměrem při každém příjmu na sklad tzn. i příjem vratkou. Neprůměruje se storno příjemky, vratky a storno prodejky či výdejky. Průměruje se při každém příjmu příjemkou, vratkou a převodkou (příjem na sklad).
     3. FIFO metoda - znamená evidenci všech cen výrobků a jejich vydávání formou první dovnitř, první ven.
   Před prvním spuštěním subsystému je potřeba nastavit v "Centrálních číselnících" základní parametry pro jednotlivé sklady, a to:
  - číslo skladu
  - středisko
  - název skladu
  - účet SU+AN+STŘ
  - datum poslední inventury
  - metoda vedení skladu - pevné ceny
    - vážený průměr
    - FIFO
  - účet cenových rozdílů
  - zda automaticky účtovat skladové doklady
  - pořadové číslo: - příjemky
    - výdejky
    - převodky
    - vratky
    - prodejky
    - storna
Začátek stránky VÝDEJNA

   Modul VÝDEJNA umožňuje vedení přehledné evidence až 999 výdejen, pohyb ve výdejnách, inventury, vystavení pohybových dokladů na pracovníka nebo na výdejní materiál. Výdejním materiálem jsou pracovní pomůcky, nářadí, pracovní ochranné pomůcky, oděvy atd.
   Při spuštění výdejny si vybírá výdejna, se kterou se následně pracuje, a všechny akce, které následují, se vždy vztahují pouze k této vybrané výdejně. Jednotlivé výdejny se vzájemně neovlivňují, protože každá výdejna se řídí svými vlastními parametry.
   Výdejní materiál se přiřazuje k pracovníkovi nebo naopak pracovník k výdejnímu materiálu. Modul umožňuje sledovat pohyb výdejního materiálu, jeho míru opotřebení, požadavky na opravu nebo výměnu, množství materiálu u jednotlivých pracovníků a dobu použitelnosti.


Začátek stránky VÝROBNÍ ZAKÁZKY

   Náplní modulu VÝROBNÍCH ZAKÁZEK je sledování výrobního postupu zakázky, účetních zápisů a s tím souvisejicí stav rozpracovanosti zakázky.
   RIFIS® zakázky dělí na výkony, které následně prostupují výrobou a účetnictvím. To znamená, že veškeré operace (výdej materiálu, mzdy atd.) jsou prováděny na tyto výkony. Detailnější členění zakázek na výkony umožňuje samostané rozborování jednotlivých částí výrobní zakázky (výrobek, doprava k odběrateli, montáž atd.). Zakázky a výkony prostupují celým systémem RIFIS® a v jakémkoliv okamžiku stavu rozpracovanosti lze získat přehled o již provedených operacích na zakázce, stavu jejích nákladů a výnosů, vystavení jednotlivých dokladů na zakázku.
   Na základě vystavené zakázky lze tisknout její kartu, zakázkový list, provádět její detailní účetní rozbory, hospodářský výsledek zakázky, sledovat fakturaci zakázky atd.
   Pokud je zakázka provázaná s technologickými postupy, je možné provádět předběžnou kalkulaci u zakázky nebo výkonu zjistit materiálovou a výkonovou náročnost. Na základě materiálové normy lze provádět výdej materiálu na zakázku, výrobní příkaz.
   Modul umožňuje tvorbu výrobních příkazů na základě množství a objemu zakázek, tisk formuláře výrobního příkazu. Při průběhu zakázky výrobou je nutné pro aktuální přehled rozpracovanosti provádět vyhodnocení zakázek a odvádění výrobků na sklad materiálu nebo na další výrobní středisko pomocí odváděcích protokolů. Odvádění operací výrobních příkazů umožňuje hodnotit rozpracovanost výroby.


Začátek stránky TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

   TECHNOLOGICKÉ POSTUPY jsou druhým základním modulem TPV, které popisují materiálové a výkonové nároky jednotlivých finálních výrobků, sestav, dílů. Pokud nejsou vytvořeny technologické postupy výrobků, nelze následně provádět kalkulaci výrobku, plánovat výrobu, tvořit výrobní příkazy, úkolové listy atd..
   V modulu vzniká základní číselník norem výrobků. Každá z norem je rozdělena rozpiskami dle výkresové dokumentace. Následně je již technologem popisována materiálová spotřeba výrobku s přímou vazbou na sklad materiálu. Dalším krokem je technologický popis výrobních a montážních postupů a operací, technologických norem časů. Každá operace má přiřazenu nejen časovou náročnost, ale i finanční odměnu.
   Pro popis materiálové spotřeby lze využít tzv. číselník materiálu předběžných kalkulací, kde je materiál, který není zařazen do skladu materiálu. Tuto skutečnost lze vhodně využít při tvorbě a kalkulaci nového výrobku pro který není materiál na skladě materiálu.
   Při popisu jednotlivých norem lze využívat hromadných akcí (kopie norem, vkládání celých i výbraných částí existujících norem do právě popisované), subdodávek, kooperací i vkládat již hotovou normu do popisované. Vzájemné vkládání norem umožňuje vznik jednotlivých sestav, které jsou tvořeny samostatnou normou, a tyto sestavy (normy) mohou následně utvořit normu (technologický popis) finálního výrobku. Z toho vyplývá i možnost okamžitých změn ve všech finálních výrobcích při změně popisu jedné sestavy použité v těchto výrobcích.


Začátek stránky KALKULACE A PLÁN

   Modul KALKULACE A PLÁN poskytuje operativní prostředí pro výpočet kalkulací předpokládaných nákladů na výrobky. Pro výpočet kalkulací jsou nutné technologické postupy výrobků i v tom nejjednodušším tvaru. Další částí nutnou ke kalkulaci je zadání režií, které jsou rozděleny do dvou částí a to na prvotní režie a konečné. Prvotními režiemi se rozumí režie výrobní, správní, skladové atd.. Konečnými režiemi je např. zisk.
   V jednom okamžiku výpočtu kalkulace výrobku lze získat až čtyři kalkulační propočty nákladů. Po provedení rozboru a analýzy jednotlivých verzí je vybrána ta správná kalkulace pro další plán a použití ve výrobní a obchodní části systému.


Začátek stránky OPERACE VÝROBY

   OPERACE VÝROBY zjednodušují pohyby materiálu a výrobků na skladech. Pro použití modulu je nutné mít provázány jednotlivé karty skladu výrobků a materiálů s technologickými normami, tedy skladová karta má zadáno číslo normy. Při samotné práci s modulem se zadá číslo výrobku přijatého z výroby včetně jeho množství a dále číslo skladu materiálu, ze kterého se má hromadně odepsat. Po takto zadaných krocích se přijme požadované množství výrobků na sklad výrobků a bezprostředně na základě materiálové normy se odpíše materiál v požadovaném množství ze skladu materiálu. Samozřejmostí je zaúčtování veškerých skladových pohybů.
   Modul je tedy vhodné používat při hromadném přijímání výrobků a odepisování materiálů v malosériové nebo sériové výrobě. Může se však plně použít i v kusové výrobě, kdy vlastní výrobek má svou obsáhlou materiálovou normu. Zabrání se tak možnému chybnému výdeji materiálu.


Začátek stránky ÚKOLOVÉ LISTY

   OPERACE VÝROBY zjednodušují pohyby materiálu a výrobků na skladech. Pro použití modulu je nutné mít provázány jednotlivé karty skladu výrobků a materiálů s technologickými normami, tedy skladová karta má zadáno číslo normy. Při samotné práci s modulem se zadá číslo výrobku přijatého z výroby včetně jeho množství a dále číslo skladu materiálu, ze kterého se má hromadně odepsat. Po takto zadaných krocích se přijme požadované množství výrobků na sklad výrobků a bezprostředně na základě materiálové normy se odpíše materiál v požadovaném množství ze skladu materiálu. Samozřejmostí je zaúčtování veškerých skladových pohybů.
   Modul je tedy vhodné používat při hromadném přijímání výrobků a odepisování materiálů v malosériové nebo sériové výrobě. Může se však plně použít i v kusové výrobě, kdy vlastní výrobek má svou obsáhlou materiálovou normu. Zabrání se tak možnému chybnému výdeji materiálu.


Začátek stránky KUSOVNÍKY STOLÁRNA

   Modul KUSOVNÍKY STOLÁRNA jak z názvu vyplývá je určen pro dřevařskou výrobu, pro popis jednotlivých kusů stolářských výrobků a následné vygenerování materiálové normy technologických postupů.
   Při popisu stolářských výrobků vzniká kusovník, tedy popis postupu výroby a materiálové potřeby. Vytištěný kusovník je podkladem pro výrobu výrobním pracovníkům. V kusovníku jsou popsány prořezy materiálu, nátěry, skladby nátěrů, kování. Kusovník lze rozdělit na neomezené množství rozpisek, v kterých je možné sdělit výrobním dělníkům pomocí poznámky bližší pracovní postup.
   Z vytvořeného a schváleného kusovníku lze vygenerovat materiálovou normu technologických postupů, a tím plynule navázat na kalkulace, zakázky, výrobní příkazy atd.


Začátek stránky MANAGEMENT

RIFIS® v modulu MANAGEMENT komfortně sdružuje pro vrcholové vedení firem z celého systému jednotlivé výstupy a rozbory. Znamená to tedy, že není nutné zjišťování stavu účtů, sald výkazů a přecházet z jednoho modulu do druhého, ale vše je v MANAGEMENTU.
Jedná se o výstupy:
  - účetnictví - stavy účtů
    - hlavní účetní kniha
    - hospodářské výsledky
    - výkazy (rozvaha, výsledovka)
    - generované sestavy
  - odběratelů - saldo
    - pohledávky v různé obdobě
    - číselník odběratelů
  - dodavatelů - saldo
    závazky v různé obdobě
    - číselník dodavatelů
  - zakázky - zakázkový list
    - výsledovka zakázky
  - zůstatky na účtech a pokladnách


Začátek stránky KANCELÁŘ

   Subsystém KANCELÁŘ je část systému, kde lze pracovat s obecnými kancelářskými prvky jako je kurzovní lístek, vytvoření telefonního seznamu společnosti, tisk adres na různé typy obálek s použitím adres dodavatelů, odběratelů i vlastního adresáře, tisk poštovních poukázek. Systém podporuje zpracování a přípravu adres a formátu obálek a štítků pro jejich rychlý a hromadný tisk. Dále subsystém obsahuje pomocné číselníky např. PSČ, peněžních ústavů atd.


Začátek stránky CENTRÁLNÍ ČÍSELNÍKY

   Subsystém CENTRÁLNÍ ČÍSELNÍKY je určen k nastavení číselníků, které využívají všechny agendy, nebo jsou společné pro většinu agend. Tzn., že uvedené číselníky se nastavují v jednom místě s jednoznačnými údaji pro celý systém.


Začátek stránky NASTAVENÍ A ÚDRŽBA

   V modulu NASTAVENÍ A ÚDRŽBA si uživatel nastaví adresu firmy, globální parametry IS RIFIS® , provádí centrální indexování a zálohování. Vzhledem k tomu, že IS RIFIS® umožňuje zpřístupnit program pod uživatelským heslem, nastavují se v supervisoru jednotlivým uživatelů přístupová práva až šesti stupni úrovně přístupu.

 ©JVK Software® 8.3.2001