Charakteristika
Zpracované oblasti
Účetnictví
Dodavatelé
Vydané faktury
Saldo odběratelů
Zaúčtování vydaných faktur
Odbyt
Proforma fakturace
Banka
Pokladna
Valutová pokladna
Podrozvahová evidence
Software
Personalistika a mzdy
HaNI majetek
Drobný HaNI majetek
Leasing - stroje a zařízení
Leasing - budovy
Hlášení o DPH
Sklad materiálu
Sklad výrobků
Sklad zboží
Výdejna
Výrobní zakázky
Technologické postupy
Kalkulace a plán
Operace výroby
Úkolové listy
Kusovníky stolárna
Management
Kancelář
Číselníky
Nastavení a údržba
Download
Ikony

Created by JVK Software

   IS RIFIS® je původní český informační systém vyvíjený naší firmou. Produkt je integrovaným, modulárním informačním systémem podporující rozhodování v ekonomické, výrobní i obchodní oblasti. Systém je koncipován jako nástroj pro řízení výrobních a obchodních firem, leasingových společností, rozpočtových i příspěvkových organizací.

   IS RIFIS® je vyvíjen v prostředí FoxPro 2.6b pro DOS s bezproblémovým chodem pod OS Windows. Samozřejmostí je, že IS je vyvíjen pro síťové prostředí a běží pod OS Windows, Novell a Windows NT. Systém podporuje češtinu v kódování Latin II a umožňuje tisknout na většině standardních jehličkových, inkoustových i laserových tiskáren, např. EPSON, Hewlett Packard a kompatibilní tiskárny.
   V současnosti probíhá vývoj nové generace IS RIFIS® pod OS Windows v technologicky vyspělém prostředí Visual FoxPro 9.0.


   IS RIFIS® je modulárním softwarem, což Vám umožňuje zpracovávat jednotlivé oblasti systému samostatně, bez vzájemného ovlivňování (např. rozdílné účetní období). Program také umožňuje plně respektovat odlišnosti jednotlivých modulů i přesto, že jednotlivé moduly jsou navzájem propojeny. Tzn. i to, že komunikace mezi moduly není uskutečňována pomocí exportu a importu dat (dávkové zpracování), ale vše je prováděno automaticky, bez vnějšího zásahu uživatele. Program si sám nadefinuje uživatelské menu dle modulů, které jsou instalovány. Tím, že IS RIFIS® je modulárním softwarem, lze realizovat proces jeho zavedení jako celek i případně ho aplikovat postupně v časových i organizačních souvislostech dle požadavků uživatele. Program se řídí rozsáhlou škálou lokálních i globálních parametrů, kterými si může uživatel jeho chod příznivě ovlivnit dle svých potřeb.

   IS RIFIS® plně využívá možnosti přístupu do programu pod uživatelským heslem. Každou položku menu lze zpřístupnit až šesti stupni úrovně přístupu jednotlivého uživatele. Program provádí detailní evidenci přístupu uživatelů s datem a časem přístupu a s jakou agendou právě pracují.

   Po zpřístupnění lze využívat zahraniční fakturaci pro vydané a přijaté faktury. Vydané faktury se vystavují v anglickém nebo německém jazyku. Evidují platný kurz, kterým se přepočítá fakturační hodnota pro vstup do účetnictví a pro kurzové rozdíly. Faktury se tisknou i v českém jazyce pro založení do fyzické evidence faktur.

   Celým IS RIFIS® je prostoupena nápověda HELP, která se vyvolává pomocí klávesy F1. Nápověda se váže ke každé vyplňované položce. Znamená to tedy, že každý údaj který se vyplňuje má svou nápovědu.

   Účetnictví IS RIFIS® zahrnuje kompletní zpracování podvojného účetnictví, přijatých a vydaných faktur, sald, pokladních dokladů, bankovních operací, majetku, všech typů skladů. Mnohé účetní operace probíhají atomaticky dle uživatelem zadaných účetních souvztažností. Samozřejmostí je možnost vedení zakázek s členěním na jednotlivé výkony zakázky. Modul vnitřního účetnictví disponuje množstvím generátorů sestav orientovaných do oblastí rozboru hlavní účetní knihy, zakázek a výkonů, výsledovek a rozvah. Umožňuje provádět rozbor hospodaření i několika roků zpětně v rámci porovnání v jediné výstupní sestavě
   Systém umožňuje vést kompletní podvojné účetnictví na střediscích firem s tím, že střediskové výsledky přenese do hlavního účetnictví firmy (pomocí sítě LAN, disket, telefonního modemu a pod.) a zde se provede účetní uzávěrka za celou firmu.

   Pokud je vedeno účetnictví na jednotlivých střediscích, mohou se rozdělit účetní uzávěrky firmy do tří úrovní :

  1. jednotlivé agendy
  2. jednotlivá střediska
  3. firemní uzávěrka

Účetní uzávěrky lze provádět opakovaně, kdykoliv během účetního období, a to až do okamžiku prohlášení účetní uzávěrky za konečnou. I přesto je možné opakovat účetní uzávěrky kdykoliv zpětně v průběhu roku.
   Systém pracuje s periodou měsíčního účetního období (v jednotlivých agendách lze pracovat s různým účetním období), přičemž se toto období zadává vždy před vstupem do agendy.

   Program umožňuje zavést 99 samostatných pokladen, 99 valutových pokladen a 99 bankovních účtů, které jsou následně provázány do salda odběratelů a dodavatelů, 999 skladů materiálu, 999 skladů výrobků, 999 skladů zboží, 99 pokladních prodejen. Všechny typy skladů umožňují ocenění skladových cen metodou FIFO, váženým průměrem nebo pevnými cenami.
   Oblast hmotného a nehmotného majetku rozděluje odpisy na účetní a daňové. Přičemž účetní odpisy lze vypočítat třemi různými způsoby. Drobný majetek je veden pouze evidenčně vzhledem k tomu, že je při pořízení přímo účtován do nákladů.
   Systém pracuje s neomezeným množstvím sazeb DPH. Pro daňové kontroly umožňuje vytisknout přehledné a úplné sestavy a zpracovává hlášení DPH.


   Základním kamenem výrobní části IS RIFIS® jsou materiálové a výkonové technologické normy. Materiálové normy jsou tvořeny seznamem materiálu a jeho množstvím potřebným k výrobě. Výkonové normy popisují jednotlivé pracovní operace s vyjádřením množstvím času práce potřebné pro provedení pracovní operace a s vyjádřením mzdy za provedenou pracovní operaci. Pro tvorbu materiálové normy lze využít i tzv. virtuální sklad, což je pomocný sklad materiálu který není na skladě firmy a uvažuje se o jeho možném použití pro výrobu. Toho lze využít např. při kalkulaci nového výrobku s tím, že není třeba zanášet do skladu materiálu položky které se budou v budoucnu případně používat.
   Další důležitou částí je oblast kalkulace a plánu výroby. V kalkulační části systému po zadání prvotních (výrobní, správní atd.) a koncových (zisk) režií jsou vypočteny až čtyři kalkulační ceny výrobku v jednom okamžiku.
   Celou výrobní část lze spojit zakázkovým vedením výroby a účetnictví. Jednotlivé zakázky s návazností na technologické normy lze plánovat a postupně zavádět do výroby, vyhodnocovat jejich průběh výrobou. Při zaúčtování je dále možné získat výstupy o nákladech a zisku zakázky, tedy její výsledovku. Vzhledem k tomu, že zakázky jsou děleny na výkony, lze jednotlivou zakázku podrobně popsat a získat tím detailní přehled o výrobě.


   Samostatnou oblastí je aplikace pokrývající problematiku operací finančního leasingu společností, jejichž předmětem podnikání je finanční leasing.
   Z důvodu specifikace výpočtu, danění a evidence smluv je problematika leasingu rozdělena do dvou samostatných oblastí a to na leasing strojů a zařízení a na oblast leasingu budov. Obě oblasti jsou plně provázány s modulem účetnictví a veškeré účetní operace jsou prováděny na základě nastavených účetních souvztažností plně automaticky. Jedná se o zaúčtování splátek, časového rozlišení, odpisů atd. Účetní modul již sám vystavuje případné upomínky a penalizační faktury.
   Systém zajišťuje zpracování předběžného výpočtu finančního leasingu, výpočtu splátkového kalendáře, evidenci nájemců, leasingových smluv, fakturaci a sledování platební morálky nájemců. Platební kalendář může obsahovat pouze rozpis na jeden předmět nájmu, avšak tento se může rozpadnout do několika sazeb DPH.

 ©JVK Software® 8.3.2001